Last news

Ta dig dit: Till Östersund reser man direkt med SJ från bland annat Stockholm, Gävle, Bollnäs och Åre och byter sedan till Ångtåget alternativt buss 2 till Jamtli.Julmarknad på Örenäs Slott utanför Helsingborg Öppettider : Den 17 och 18 november slår portarna upp för julmarknaden på Örenäs Slott.Kosta julmarknad..
Read more
Tilbyder: Spilleautomater fra de gode gamle dage.Her vil du finde de 3 trin bestående af følgende: Kontoopsætning (e-mail, adgangskode og land personoplysninger (personnummer, fornavn, efternavn, gade.v.).Alligevel, er filly hästar slott her alt det, man skal bruge, og først og fremmest er her spilleautomater, som du ikke finder andre steder.Det..
Read more

Orla lehmanns tale ved casino-mødet 20 marts 1848 analyse


Det er en lang Historie, e rer, hvorledes Jyllands søndre Del blev Sønderjylland, saa Slesvig, og nu skal til lenovo in slot ng at blive Schleswigholstein, for endelig at gaa under i Storhertugdømmet Nordalbingien 7 - egholm slot ejer men denne Sygehistorie egner sig ikke merkur casino spiele kostenlos ohne anmeldung for en festlig Anledning som denne.
Desuden er jeg vis paa, at alt det aristokratiske Væsen i Holsten kun kan virke frastødende paa det demokratiske Slesvig.
Vort Danmark er altsaa Kongen af Danmarks Riger og Lande, fraregnet Holsten, men indbefattet Slesvig.
Og siden den Tid?Denne Grændse, e rer, er Ejderen.Den ridderskabelige Nexus 4, der siges at bestaa mellem Slesvig og Holsten, har i over et Aarhundrede kun været et antikvarisk Snurrepiberi uden al politisk Betydning - den eneste levende Rest, som deraf er tilbage, er en privat Association og en Del brillante Epauletter."Naturligvis til Kongeaaen; thi der begynder Hertugdømmet Slesvig Nej, til Flensborg Fjord; thi saa langt hersker det danske Sprog.Men, skulle vi drikke Danmarks Skaal, da maa vi vide, hvorpaa vi drikke.Derfor ere Holstenerne i deres gode Ret, naar de fordre alle Konsekventserne af dette Faktum, og dette maa vi anerkjende.Ak, mine Herrer; hvad andet Vidnesbyrd have vi Behov her, hvor uegentligt det er fat med Danmark, hvor højligen det trænger til det, som maaske intet andet Land i Verden savner - en Definition paa sig selv.Jeg vil nemlig oprigtigen tilstaa, at jeg befinder mig i nogen Forlegenhed; thi jeg skal udbringe Danmarks Skaal, og jeg veed ikke ret, hvad Danmark.At dette vil finde Slesvigernes frivillige Anerkjendelse, derom holder jeg mig forvisset, naar kun Slesvigs ejendommelige Forhold og administrative Selvstændighed respekteres, og naar vi kun mage det saaledes, at det bringer Frihed og Lykke, at være en Del af Danmark.Sætningen er god, og naar Sibbern kun ogsaa vilde anvende den paa Kongemagten, saa skulde den ikke volde nogen Uenighed os imellem.Baggrunden for, at Lehmann og de nationalliberale ønskede netop Holsten ud af den danske helstat, var at Holsten, sammen med Lauenburg, var medlemmer af Det Tyske Forbund.I Det Tyske Forbund arbejdede man i denne periode, på baggrund af en voksende tysk nationalisme, for en stærkere enhed imellem forbundsstaterne, som altså også talte Holsten.Er en Absurditet, som den europæiske Statsret ikke kjender til, og at sønderrive Slesvig efter Sprogets eller Herkomstens usikkre og sammenblandede Grændser er naturligvis umuligt.
Nej, til Ejderen, der fra Carl den Stores Tider og til den Dag idag har været terminus imperii Romani 2, Nej, saa langt som de danske Kongers Scepter naar, til Elbens Bredder.
Og skulde det gjøres fornødent, da ville vi med Sværdet skrive paa deres Ryg det blodige Bevis for den Sandhed: Danmark vil ikke.
De erindre jo vel, hvad vor Sibbern 3 siger: det er i sin Begrændsning enhver Ting maa søge sin Styrke.Ja, De le ad min Uvidenhed; men prøv kun paa det, mine Herrer, prøv at besvare mit Spørgsmaal, og De ville ikke finde det saa urimeligt, at jeg ikke veed, hvor langt Danmark gaar.Der se De, mine Herrer, saaledes staar det til med os, at man i Danmark ikke veed, hvad Danmark er; der ser De Grunden, hvorfor vi maa hutle os igjennem med saadanne tvetydige Omskrivninger som: de danske Kongers Riger og Lande det danske Monarki.Efter løsladelsen blev Lehmann modtaget som en frihedshelt.Vi maa ganske opgive Holsten, det vil sige: ikke en velvillig og velordnet Forbindelse, men enhver Tanke om en Statsenhed, som Aarhundreders indholdsrige og sørgelige Erfaring har viist er uopnaaelig, og som, hvis den kunde opnaaes, vilde være uheldbringende for begge Parter.Alt dette veed jeg saa godt som Nogen; men hvad jeg ikke veed, og hvad jeg derfor gjerne vilde have at vide, er: hvad der da egenlig menes med dette Danmark, hvad dette Ord skal betyde og betegne.Han gav med denne tale liv til den nationalliberale bevægelse i Danmark under kampråbet "Danmark indtil Ejderen!".Kort før at Orla Lehmann holdt sin tale, havde man fra de liberales side netop set mobiliseringen af den tyske forbundshær som et sådant udtryk for den tyske vilje til at knytte staterne tættere sammen.Udelt maa det derfor høre enten til Danmark eller til Tydskland, og saavist det nu ikke hører og aldrig har hørt til Tydskland, saa vist er, at det, dets administrative Selvstændighed uskadt, i politisk Henseende er en Del af Danmark.
Danmarks Riges Historie (1896-1907).
Forstaa mig ret, jeg veed helt vel,.


Sitemap